ඩිස්නි කාටුන්වල ඉන්න කුමාරයො කුමාරියො සැබෑ ජීවිතේදී ඉන්න විදිය

 1. එල්සා - ෆ්රෝසන් කාටුන් එකේ

2. ඇඩම් - බියුටි ඇන් ද බීස්ට්ස් කාටුන් එකේ

3. රපුන්සල් - ටැන්ගල්ඩ් කාටුන් එකේ

4. ඇලඩින් - කාටුන් එකත් ඇලඩින්

5. බෙල් - බියුටි ඇන්ඩ් ද බීස්ට් කාටුන් එකේ

6. ජෝන් ස්මිත් - පොකහොන්ටස් කාටුන් එකේ

7. ඇනා - ෆ්රෝසන් කාටුන් එකේ

8. හර්කියුලිස් - කාටුන් එකත් හර්කියුලිස්

9. සින්ඩරෙල්ලා - කාටුන් එකත් සින්ඩරෙල්ලා


1

10. ෆිලිප් - ස්ලීපින්ග් බියුටි කාටුන් එකේ


Comments

Post a Comment