කොකාකෝලා වලින් කළ හැකි දේවල් 10 ක්

මේක දැක්කම ඔයාලා පුදුම වෙයි. බලන්න පහළ තියෙන පින්තූර වලින් බලාගන්න පුලුවන් කොකාකෝලා වලට කරන්න පුලුවන් දේවල් ගොඩ. මේවා බැලුවම ඔයාලට තේරුම් යයි ඒක කොච්චර ප්‍රභල දියරයක්ද කියලා. ශරීරයට වෙන දේ නම් ඉතින් අමුතුවෙන්ම තේරුම් කරන්න ඕන නැතිවෙයි මං හිතන්නේ. 

1. කොණ්ඩය කර්ල් කිරීමට
2. බබල් ගම් ඇලුනම ඉවත් කිරීමට

3. කොණ්ඩය බ්ලීච් කිරීමට

4. භෝග ආරක්ෂාවට

5. වේදනා නාෂකයක් ලෙස

6. වැසිකිළි පිරිසිදු කාරකයක් ලෙස

7. මේදය ඉවත් කිරීමට

8. ඇක්රිඩ් සුවඳ ලබා ගන්න

9. කාසි පිරිසිදු කිරීමට

10. මළකඩ ඉවත් කිරීමට

Comments